τελική_εξέταση,Αργύρη_Κατερίνα

ΖΗΤΗΜΑ 1

ΜΕΡΟΣ  Α

 • Visualize All: Δεν μπορεί να αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή
 • Select Attributes: Τρέχοντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς Attribute Evaluators (ConsistencySubsetEval, CfsSubsetEval, ChiSquaredAttributeEval) και Search Methods (ExhaustiveSearch, GreedyStepwise, BestFirst, Ranker)
 • Remove attributes 5, 11, 13, 16
 • Αποθήκευση αρχείου με όνομα creditdata_train_set_5,11,13,16.arff

ΜΕΡΟΣ Β

 • Τρέχουμε αλγόριθμους συμβατούς με τη nominal μεταβλητή στόχο
 • Επιλογή Bagging–>PART
 • Επεξεργάζομαι test set και το αποθηκεύω ως creditdata_test_set_5,11,13,16.arff
 • Τρέχω αλγόριθμο με supplied test set
 • Επιτυχία 79.6%

ΖΗΤΗΜΑ 2

 • Εξαγωγή κάποιων κανόνων οπτικά

COMPACTNESS>115.933 : saab

COMPACTNESS<76.067 : opel

SCATTER RATIO>239.5 : bus

 • Εφαρμογή PART

Από τους 29 κανόνες που προκύπτουν παραθέτουμε κάποιους με κριτήριο αφενός την απλότητά τους

και αφετέρου την αξιοπιστία τους (confidence, support):

MAX.LENGTH ASPECT RATIO > 8 AND

HOLLOWS RATIO > 189 AND

SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 63: van (107.0/2.0)

SCALED VARIANCE_MINOR > 309 AND

DISTANCE CIRCULARITY <= 76 AND

SKEWNESS ABOUT_MINOR <= 10 AND

SKEWNESS ABOUT_MAJOR > 64 AND

CIRCULARITY > 41: bus (107.0/1.0)

SCALED VARIANCE_MAJOR > 173 AND

PR.AXIS ASPECT RATIO <= 69 AND

COMPACTNESS > 91: saab (8.0/1.0)

PR.AXIS ASPECT RATIO > 65 AND

PR.AXIS ASPECT RATIO <= 70: van (4.0)

PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68 AND

MAX.LENGTH ASPECT RATIO <= 4: saab (7.0)

ELONGATEDNESS > 48: van (5.0)

ELONGATEDNESS <= 44 AND

PR.AXIS ASPECT RATIO <= 68: opel (5.0)

 • Εφαρμογή JRIP

Από τους 17 κανόνες που προκύπτουν παραθέτουμε κάποιους με κριτήριο αφενός την απλότητά τους

και αφετέρου την αξιοπιστία τους (confidence, support):

(ELONGATEDNESS >= 43) and (MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 9) and (DISTANCE CIRCULARITY >= 73) =>   (86.0/0.0)

(SCALED VARIANCE_MAJOR <= 177) and (MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 10) => Class=van (8.0/1.0)

(MAX.LENGTH ASPECT RATIO >= 9) and (DISTANCE CIRCULARITY >= 100) and (SCALED VARIANCE_MAJOR   <= 231) => (71.0/9.0)

(SCALED VARIANCE_MINOR <= 309) and (MAX.LENGTH RECTANGULARITY >= 132) and (DISTANCE CIRCULARITY <= 64) and (SCALED RADIUS OF GYRATION <= 157) => (23.0/0.0)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s