εργασία 04 Μουτσάτσος Γιώργος

Η διαδiκασία την οποία ακολούθησα προκειμένου να φτάσω σε μία πρόβλεψη είναι η εξής :

Στο dataset train μέσω του Select attributes με Attribute Evaluatir : CfsSubset και Search Method : Best First καταλήγω στα ακόλουθα attributes : 6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 32, 35 ( στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγω και με την linear forward)

Επιλέγω και αφήνω μόνο αυτά μαζί με το output φυσικά!!!

Έπειτα μέσω του classify και επιλέγοντας classifier τον Μ5Rules έχω τα ακόλουθα αποτελέσματα :

  • με tset option :Use training set έχω Relative ablosute error 20,5784%
  • με tset option : Cross Validation (και με Folds 10) έχω Relative absolute error 25,8877%

(είναι λογικό να παρατηρείται αυτή η διαφορά σφάλκατος διότι με τον Cross Validation πραγματοποιούντε περισσότεροι ελέγχοι)

13

Πηγαίνω στο dataset quiz και προσθέτω ένα ακόμα attribute το οποίο το ονομάζω output και μέσω του Edit του συμπληρώνω την τιμή μηδέν σε όλα του τα χαρακτηριστικά.

Έπειτα επιλέγω τα attributes 6, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28,  32, 35 και επιπλέον το output και διαγράφω όλα τα υπόλοιπα.Αποθηκεύω αυτό το dataset  ως quiz01.

Επιστρέφω στο train και μέσω του classify με classifier : M5Rules και tset opotion το suppled test set : επιλέγω εκεί το quiz01 και στο tab more options επιλέγω επιλέον output predictions( για να μου εμφανίσει την στήλη predicted)

21

Μου εμφανίζει τα αποτελέσματα και κάνω copy paste σε ένα .txt αρχείο (και κάνω εναλλαγή τελείας με κόμμα)

Έπειτα μέσω του Exel ανοίγω το παραπάνω .txt και επιλέγω την στήλη predicted και την στρογγυλοποιώ στην μονάδα ώστε να έχω αποτελέσματα σε μορφή binary. Απομονώνω την στύλη predicted και έχω την πρόβλεψη μου. :)

31

Advertisements

One response to “εργασία 04 Μουτσάτσος Γιώργος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s