Εργασία 02: Χουχούμης Ιωάννης

1ο Μέρος

αρχείο artiriaki_piesi

2ο Μέρος

Το dataset artiriaki_piesi περιέχει 4 μεταβλητές (sex, age, systoliki, diastoliki) και 50 καταχωρήσεις για ασθενείς με αρτηριακή πίεση που τους χορηγείται ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Με βάση τα δεδομένα αυτά εξετάζουμε αν θα πρέπει να γίνει αύξηση της δόσης του φαρμάκου ή όχι, η μεταβλητή στόχος είναι nominal και παίρνει τις τιμές yes και no. Επιλέγοντας την μεταβλητή sex έχουμε το παρακάτω γράφημα.

piesi1

Παρατηρούμε ότι για τον παράγοντα sex έχουμε 27 male και 23 female, όπου το μπλε χρώμα είναι για το χαρακτηριστικό yes και το κόκκινο χρώμα για το no.

piesi23

Επιλέγοντας τον παράγοντα age έχουμε ότι   20 άτομα ανήκουν στο διάστημα [50, 53] από τα οποία 7 είναι no και 13 yes,  18 άτομα ανήκουν στο διάστημα  (53, 56]  από τα οποία 10 είναι no και 8 yes,  12 άτομα ανήκουν στο διάστημα  (56, 59] από τα οποία  2 είναι no και 10 yes.

piesi3

Επιλέγοντας τον παράγοντα συστολική πίεση (systoliki) έχουμε ότι 18 άτομα ανήκουν στο διάστημα [109, 126.75] τα οποία είναι όλα no,  10 άτομα ανήκουν στο διάστημα (126.75, 144.5] από τα οποία 1 είναι no και 9 yes,  16 άτομα ανήκουν στο                  (144.5, 162.25] τα οποία είναι yes και 6 άτομα ανήκουν στο (162.25, 180] τα οποία είναι yes.

piesi4

Επιλέγοντας τον παράγοντα διαστολική πίεση (diastoliki) έχουμε ότι 17 άτομα ανήκουν στο διάστημα [70, 80] από τα οποία 15 είναι no και 2 yes, 16 άτομα ανήκουν στο        (80, 90] από τα οποία 4 είναι no και 12 yes, 12 άτομα ανήκουν στο  (90, 100] τα οποία είναι όλα yes και 5 ανήκουν στο (100, 110] τα οποία είναι επίσης yes.

piesi5

Τέλος επιλέγοντας τον παράγοντα increase έχουμε ότι σε 31 ασθενείς θα αυξηθεί η δόση του φαρμάκου ενώ σε 29 όχι.
Από τα παραπάνω έχουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν  υπάρχουν missing values και ότι στα χαρακτηριστικά age, systoliki, diastoliki υπάρχουν unique τιμές.Επίσης επιλέγοντας την εντολή visualize μπορούμε να πάρουμε γραφικές παραστάσεις όπως η παρακάτω.

piesi6

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να προκύψουν και κάποιοι κανόνες:

if age>56 and systoliki>144.5  then increase=yes
if systoliki>144.5 and diastoliki>90  then increase=yes
if systoliki<126.75 and diastoliki<80 then increase=no

Advertisements

3 responses to “Εργασία 02: Χουχούμης Ιωάννης

  1. Very good!Where did you find this dataset?Real data or not?

  2. Εξαιρετικά, λιτά & ότι ακριβώς ζητήθηκε, άριστα 5/5

  3. Ioannis Chouchoumis

    Τα δεδομένα τα έχω πάρει απο ένα βιβλίο στατιστικής, όμως έχω αλλάξει κάποια από αυτά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s