Εργασία 02: Δήμητρα Τάτσιου

shoparff

Το συγκεκριμένο dataset αφορά την αποτύπωση και αξιολόγηση των δεδομένων έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό μίας αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την δημιουργία νέων καταστημάτων σε πόλεις της χώρας.

Αποτελείται από 11 μεταβλητές (attributes) και 30 καταχωρήσεις (instances).  Οι 30 καταχωρήσεις είναι οι πόλεις στις οποίες έγινε η έρευνα. Οι 10 μεταβλητές είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του πληθυσμού κάθε πόλης και μας οδηγούν στη διαμόρφωση της τιμής της 11ης μεταβλητής (τελικό συμπέρασμα δημιουργίας νέου καταστήματος)

Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές είναι: median_age_consumer:μέση ηλικία αγοραστικού κοινού numeric. Unemployement_indicator:δείκτης ανεργίας numeric. Total_population:συνολικός πληθυσμός numeric. Standard_of_living:βιοτικό επίπεδο nominal. Competitors:ανταγωνιστές numeric. Rent_level:επίπεδο ενοικίων nominal. Basic_employment:κύριο επάγγελμα nominal. Education_level:μορφωτικό επίπεδο nominal. Tourist_development:τουριστική ανάπτυξη nominal. Access_to_the_city:προσβασιμότητα nominal. Conclusion:απόφαση nominal και είναι η μεταβλητή στόχος.

Οι τιμές της μεταβλητής conclusion φαίνονται στο παρακάτω ιστόγραμμα

 

 conclusion

Από τις 30 πόλεις του δείγματος, οι 13 (κόκκινο) εμφανίζουν δυνατότητα δημιουργίας καταστήματος, οι 10(μπλε) απορρίπτονται και οι  7(θαλασσί) χρειάζονται διερεύνηση.

Σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη βαρύτητα της κάθε μεταβλητής φαίνονται στα παρακάτω ιστογράμματα:

 unemployed

Όπως φαίνεται ο δείκτης ανεργίας είναι καθοριστικός παράγοντας και για τιμές >17.72 είναι αρνητικό το συμπέρασμα για την επέκταση της αλυσίδας.

basic

Φαίνεται ότι σε περιοχές με σταθερή εργασία(δημόσιοι υπάλληλοι) ή με ελεύθερα επαγγέλματα, οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της αλυσίδας.

education

Σε περιοχές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η θετική απόφαση ενισχύεται σημαντικά.

competitors

Σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός είναι εδραιωμένος(>5 ομοειδείς επιχειρήσεις) αλλά και σε περιοχές με χαμηλό ανταγωνισμό(< 2 ομοειδείς επιχειρήσεις) διαπιστώνουμε ότι δεν ενδείκνυται η δημιουργία νέων καταστημάτων.

Advertisements

One response to “Εργασία 02: Δήμητρα Τάτσιου

  1. Πολύ ωραίο dataset & ανάλυση, άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s