Εργασία 02: Αγάθου Θεώνη

Part 1:

dataset :anxiety_level

Part 2:

Το dataset που εξετάζουμε παρακάτω, αφορά τα κυμαινόμενα επίπεδα άγχους (anxiety level: μεταβλητή στόχος) 30 φοιτητών (instances) κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης κάποιας εξεταστικής περιόδου, έχοντας λάβει υπόψιν 10 χαρακτηριστικά τους (attributes).

Πιο συγκεκριμένα, οι υπό εξέταση φοιτητές είναι ηλικίας (age) από 18 ως 28 ετών και επιπλέον για τη διεκπεραίωση των διαφόρων λοιπών συγκρίσεων, χρειαστήκαμε το φύλο (gender) , το βάρος (weight), το ύψος (height), την επίδοση των φοιτητών στην εξέταση (grade), καθώς τέλος λήφθηκαν υπόψιν και τέσσερις σφυγμομετρήσεις τους (heartbeat 1,2,3,4/minute)σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Εκτός από τα χαρακτηριστικά φύλο, βαθμός (στη συγκεκριμένη εξέταση η βαθμολόγηση δεν είναι αριθμητική, αλλά γίνεται με χρήση γραμμάτων, με τον εξής τρόπο: Α= Άριστα, Β=Καλά, C=Μέτρια, D=Κάτω του μετρίου) και επίπεδο άγχους (anxiety level), που αποτελούν ονομαστικά χαρακτηριστικά (nominal attributes), οι υπόλοιπες παράμετροι αποτελούν τα αριθμητικά χαρακτηριστικά της μελέτης μας (ordinal/numeric attributes).

Ακολούθως, παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια από τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης, τα οποία δύνανται να προκύψουν με χρήση γραφημάτων του λογισμικού WEKA.

  1. Επίπεδο άγχους (anxiety level-nominal attribute)

 photo1

 

Διευκρίνιση χρωμάτων:

Με δεδομένο ότι η μεταβλητή στόχος είναι το anxiety level (επίπεδο άγχους) και παρατηρώντας κανείς το παραπάνω αρχικό διευκρινιστικό γράφημα, μπορούμε να πούμε συνοπτικά τα εξής:

  • Το χαρακτηριστικό anxiety level έχει τέσσερις διακριτές τιμές (distinct values: very low, low, high, very high). Επίσης,  καμία τιμή του χαρακτηριστικού αυτού δεν εμφανίζεται μόνο μια φορά και γι’αυτό έχουμε unique value ίση με μηδέν.
  • Όσοι από τους φοιτητές του δείγματος εμφανίζουν πολύ χαμηλά (very low) επίπεδα άγχους, παρουσιάζονται γραφικά με σκούρο μπλέ χρώμα. Αυτοί, είναι 7 σε σύνολο 30 και συνεπώς αποτελούν το 23,33% των υποδειγμάτων (instances).
  • Με ανάλογα επιχειρήματα, βλέπουμε ακόμη ότι όσοι από τους φοιτητές του δείγματος εμφανίζουν χαμηλά (low) επίπεδα άγχους, παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα (11/30 = 36,66%), όσοι εμφανίζουν υψηλά (high) επίπεδα άγχους, παρουσιάζονται με γαλάζιο χρώμα (8/30 =26,66%) και τέλος, όσοι φοιτητές εμφανίζουν πολύ υψηλά (very high) επίπεδα άγχους, παρουσιάζονται με πετρόλ χρώμα (4/30 =13,33%).

      2.    Ηλικία (age – numeric attribute)

 agevsanxiety_photo2

 

Στη συνέχεια, παραθέτοντας το παραπάνω ιστόγραμμα συγκρίνουμε τα επίπεδα άγχους με βάση το χαρακτηριστικό ηλικία (age). Από εδώ, μπορούν να διεξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Από τους 14 φοιτητές (ποσοστό 46,66%) ηλικίας [18, 20.5] που έλαβαν μέρος στην εξέταση, οι περισσότεροι εμφανίζουν υψηλό άγχος (high anxiety level), ενώ φαίνονται να είναι σχεδόν ισομοιρασμένοι με εκείνους που έχουν χαμηλό άγχος (low anxiety level).
  • Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα, είναι ότι ο μοναδικός φοιτητής που εξετάστηκε(ποσοστό 3,33% του συνόλου) και ήταν ηλικίας (25.5, 28], είχε χαμηλό άγχος, ενώ στις ηλικίες (23, 25.5] κανείς από τους παρευρισκόμενους 3 φοιτητές δεν είχε πολύ υψηλό άγχος.
  • Αξίζει επίσης να σημειωθεί εδώ ότι 7% των τιμών των εξεταζόμενων ηλικιών (που αντιστοιχούν σε 2 φοιτητές) είναι unique, δηλαδή εμφανίζονται μόνο μία φορά, που σημαίνει ότι οι ηλικίες των εξεταζόμενων υποδειγμάτων πολλές φορές συμπίπτουν, πράγμα λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι οι ηλικίες των φοιτητών της ίδιας εξέτασης είναι αρκετά κοντινές.

     3.     Βαθμός (grade – nominal attribute)

jitter_photo33

 

 Τέλος, στο παραπάνω γράφημα κατανομής του επιπέδου άγχους (anxiety level), σύμφωνα με το βαθμό (grade) των φοιτητών, διαφαίνεται αρκετά καθαρά ότι από εκείνους που πήραν βαθμό C, οι περισσότεροι είχαν χαμηλό άγχος (με τη χρήση του Jitter βλέπουμε ότι πολλά κόκκινα σημεία βρίσκονται γύρω από την περιοχή C, και αντιστοιχούν στο χαμηλό άγχος), ενώ αρκετά λιγότεροι είχαν υψηλό άγχος (λίγα πράσινα σημεία γύρω από την περιοχή C, που αντιστοιχούν στο υψηλό άγχος).
Σημείωση:  Η απομόνωση των πράσινων και κόκκινων σημείων (που αφορούν το high και low anxiety levels αντίστοιχα), έγινε με τη χρήση της επιλογής Rectangle (Weka explorer ->Visualize ->Επιλογή Plot->Select instance ->Rectangle).

Advertisements

One response to “Εργασία 02: Αγάθου Θεώνη

  1. Δεν μου ανοίγει το arff, αλλά η εργασία σου είναι (αραπάνω από) εκτενής, οπότε άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s