Εργασία 02:Μπλίντζιου Ιωάννα

ergasia02ioannaarff1

Το dataset αποσωλήνωση περιλαμβάνει 12 μεταβλητές (attributes) και 51 παραδείγματα (instances) που στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ασθενείς.

Οι τιμές των μεταβλητών αιματοκρίτης, λευκά αιμοσφαίρια, ουρία, κρεατινίνη, pH, συγκέντρωση οξυγόνου, συκγέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, όγκος ούρων, είδος φαρμάκων, αποτελούνται από τις μετρήσεις των ασθενών μία ημέρα πριν την αποσωλήνωσή τους από τον αναπνευστήρα. Επίσης λάβαμε υπόψην μας την ηλικία και το φύλο των ασθενών.

Η μεταβλητή φύλο έχει πιθανές τιμές άντρας, γυναίκα. Η μεταβλητή είδος φαρμάκων μπορεί να πάρει μία από τις τιμές αντιβιοτικό, καρδιοτονωτικό, άλλο φάρμακο. Οι υπόλοιπες τιμές είναι αριθμητικές.

‘Ολες οι μεταβλητές υποδεικνύουν πότε η έκβαση από τον αναπνευστήρα είναι αποτυχημένη ή επιτυχημένη.

Παρακάτω, χρησιμοποιώντας οπτικές μεθόδους εξερεύνησης δεδομένων, παρουσιάζουμε ορισμένα χαρακτηριστικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του dataset.

im1

Η πρώτη εικόνα εμφανίζει τη σχέση έκβασης-φύλου. 18 απ’τους 31 άντρες είχαν επιτυχημένη αποσωλήνωση (μπλε χρώμα) και 13 αποτυχημένη (κόκκινο χρώμα). Αντίστοιχα 12 από τις 20 γυναίκες είχαν επιτυχημένη αποσωλήνωση και 8 αποτυχημένη.

im2

Η δεύτερη εικόνα παρουσιάζει τη σχέση έκβασης-αιματοκρίτη. Το πινακάκι πάνω από το ιστόγραμμα δίνει την ελάχιστη και μέγιστη τιμή, τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της attribute Ht. Ένας απλός κανόνας classification που προύπτει είναι ο εξής:

if Ht<18,917 or Ht>34,183 then ekvasi=success

im3

Βάζουμε ως μεταβλητή αναφοράς το είδος φαρμάκων (αντιβιοτικό=μπλε, καρδιοτονωτικό=κόκκινο, άλλο φάρμακο=θαλασσί). Μελετώντας τις παραπάνω εικόνες μπορούμε να εκφράσουμε έναν απλό κανόνα association:

if leukaaimosf>27863,333 and urea>209,8 and creat>2,45 then farmaka=kardiotonotiko

im4

To παραπάνω διάγραμμα δείχνει ποια θα είναι η έκβαση της αποσωλήνωσης (μπλε ή κόκκινο x) καθώς το ρΗ παίρνει διάφορες τιμές.

im5

Ενώ το τελευταίο διάγραμμα δείχνει την έκβαση της αποσωλήνωσης καθώς ο αιματοκρίτης παίρνει διάφορες τιμές για τα δύο φύλα.

2 responses to “Εργασία 02:Μπλίντζιου Ιωάννα

  1. I like your application!!!!Nice rules!

  2. Ιωάννα, πολύ ωραία δουλειά. δεν εμφανίζονται κάποια images, ρίξε αν θες μια ματιά. Επίσης, για τον κανόνα
    if Ht34,183 then ekvasi=success
    νομίζω σωστό είναι το OR αντί του AND.
    Σε κάθε περίπτωση, ανταποκρίθηκες πλήρως στα ζητούμενα της εργασίας, άριστα 5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s