Διάλεξη 07: Αλγόριθμοι Εκμάθησης, μέρος Γ’ (Συναρτήσεις & μεταμαθησιακοί αλγόριθμοι) (video)

Ακολουθούν τα videos και οι διαφάνειες της Διάλεξης 07 με αντικείμενο γραμμικά μοντέλα, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, νευρωνικά δίκτυα και μετα-μαθησιακούς αλγορίθμους.

Ωρα πρώτη: Γραμμικά μοντέλα & support vector machines

Ώρα δεύτερη: Νευρωνικά δίκτυα & μεταμαθησιακοί αλγόριθμοι

Διαφάνειες: Lecture07_Algorithms_linear,supportvectors,neuralnets,metaalgorithms.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s