ΕΡΓΑΣΙΑ 06 Πανδή Αθηνά

Στην παρούσα εργάσια  ζητείται ο μετασχηματισμός των input και class attribute σε numeric και nominal ανάλογα με τον αλγόριθμο που τρέχουμε κάθε φορά.

Στο αρχείο segment-test.arff τα input attributes είναι numeric και το class attribute είναι nominal.

Αν τρέξουμε στο weka τον αλγόριθμο M5Rules ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Classify->Choose->rules->M5Rule  εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα

 

Για να μετατρέψουμε το class attribute σε nominal πάμε

Preprocess->Filter->Choose->unsupervised->attribute->nominal to binary

Παρατηρούμε ότι δεν έχει αλλάξει το class attribute παραμένει nominal. Πρέπει να ορίσουμε άλλη class attribute από το drop down list Class:Class (Nom). Έστω ότι η νέα μεταβλητή στόχος είναι το attribute hue-mean. Εφαρμόζοντας το παραπάνω φίλτρο η νέα μεταβλητή στόχος έγινε numeric έχοντας όμως “σπάσει” σε 7 διαφορετικές binary μεταβλητές,όσα και τα distinct της προηγούμενης class attribute όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

 

 

Όπως είδαμε παραπάνω δεν έχει νόημα να μετατρέπουμε την class attribute, γι αυτό τον αλγόριθμο τον επιλέγουμε εξαρχής με βάσει τον τύπο της μεταβλητής στόχου.

Αυτό που είναι εφικτό στο συγκεκριμένο dataset είναι η μετροπή των input attributes από numeric σε nominal. Αν προσπαθήσουμε να τρέξουμε τον αλγόριθμο Prism

Classify->Classifier->Choose->rules->Prism

θα δούμε ότι τα input attributes πρέπει να είναι nominal για να τρέξει. Οπότε ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Preprocess->Filter->Choose->NumericToNominal

Αν πατήσουμε το visualize all έχουμε το παρακάτω γράφημα όπου φαίνεται ότι όλες οι μεταβλητές έγιναν nominal.

Advertisements

One response to “ΕΡΓΑΣΙΑ 06 Πανδή Αθηνά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s