Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση (video)

Ακολουθεί η μαγνητοσκόπηση της Διάλεξης 4. Το Μέρος ‘Α περιλαμβάνει τις διάφορες μορφές απεικόνισης γνώσης, ενώ το Μέρος Β’ εστιάζει σε θέματα αξιοπιστίας και αποτίμησης.

Μέρος ‘Α: Απεικόνιση Γνώσης

Vodpod videos no longer available.

Μέρος Β’: Αξιοπιστία & Αποτίμηση

Vodpod videos no longer available.

Ακολουθεί και το .pdf της διάλεξης, ιδιαίτερα χρήσιμο αυτή τη φορά λόγω του βιαστικού της διάλεξης.

Lecture04_KnowledgeRepresentationCredibilityEvaluation.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s