Εργασία 03: βαθμολόγηση

Ακολουθεί η παράθεση και βαθμολόγηση των όσων εργασιών έχουν κατατεθεί στο θέμα 03 (με χρονική σειρά):

Σαν γενική παρατήρηση, οφείλω να αναφέρω πως, πέρα από την ως ένα βαθμό αναμενόμενη επικάλυψη μεταξύ των περιεχομένων των εργασιών (η οποία ωστόσο ίσως υπήρξε τελικά εκτενέστερη του αναμενομένου), οι περισσότερες υποβολές υπήρξαν περιορισμένες ως προς τις προτάσεις τους και, κυρίως, δεν συνοδεύτηκαν από την υλοποίηση των περισσότερων από αυτές.

Επίσης, δεν έγινε αναφορά και χρήση των μεθοδολογιών περί attribute selection που αναφέρθηκαν στη διάλεξη (έστω και στο πνέυμα του ημιτελούς trial & error όπως το γνωρίζουμε ως σήμερα). Εξαίρεση αποτελεί η εργασία της Ηρώς, η οποία για το λόγο αυτό έλαβε πρόσθετο βαθμό. Εν τέλει ωστόσο, η διάλεξη, όπως και η εκφώνηση της εργασίας επίσης, υπήρξε αρκετά ευέλικτη έως ασαφής. Για το λόγο αυτό, ωθούμαι να κάνω χρήση της προκατάληψής μου για θετική βαθμολόγηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι οι παραπάνω βαθμολογίες (κάτι τέτοιο οφείλει και δεν πρόκειται να επαναληφθέι στο μέλλον ωστόσο).

Υστερόγραφο: Που είναι η εργασία του ΓΔ 047? :P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s