Εργασία 01-Ηρώ Ζαχαρίδου

Εφαρμογή #1:

Μια πιθανή εφαρμογή του data mining θα μπορούσε να είναι στον χώρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σε ότι αφορά την πορεία των φοιτητών καθώς και την σταδιοδρομία των αποφοίτων. Για παράδειγμα τα ιδρύματα θα μπορούσαν χρησιμοποιώντας τεχνικές data mining να εξάγουν πληροφορίες για τα μαθήματα ή τους κλάδους στους οποίους κάποιοι φοιτητές έχουν αδυναμία, χρησιμοποιώντας δεδομένα για τις επιλογές μαθημάτων ενός φοιτητή , τις φορές που χρειάστηκε να εξεταστεί σε ένα μάθημα μέχρι να επιτύχει ή την αλλαγή μαθημάτων από έτος σε έτος. Οι πληροφορίες αυτές στη συνέχεια θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε αρμόδιοι φορείς να βοηθήσουν τους φοιτητές παρέχοντας τους βοηθητική βιβλιογραφία ή προτείνοντας τους μαθήματα τα οποία να είναι συναφή καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες , ενώ ακόμη θα μπορούσε να γίνει πρόβλεψη για το χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών ενός φοιτητή ή τον αριθμό των σπουδαστών που ενδέχεται να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα. Επίσης θα μπορούσε να αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό σε φοιτητές και αποφοίτους σχετικά με ευκαιρίες εργασίας, μεταπτυχιακά προγράμματα ή ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τις περιοχές ενδιαφέροντος τους.

Εφαρμογή #2:

Οι αλγόριθμοι εξόρυξης πληροφορίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τα ποσοστά επιβίωσης ατόμων που έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωση αυτή οι μετρήσιμες συνιστώσες θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο και η φυσική κατάσταση του δότη( π.χ. εάν είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας) καθώς επίσης και παράμετροι όπως το χρονικό διάστημα για το οποίο τα όργανα προς μεταμόσχευση διατηρούνται στον πάγο πριν την επέμβαση ή ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την τοποθέτηση των μοσχευμάτων στον πάγο καθώς και η διάρκεια της επέμβασης.

2 responses to “Εργασία 01-Ηρώ Ζαχαρίδου

  1. Ωραίες ιδέες, ειδικά η πρώτη μου άρεσε αρκετά. Ωστόσο είναι και οι δύο ερευνητικής φύσεως, απουσιάζει η συσχετιζόμενη με επιχειρηματική εφαρμογή. Βρίσκομαι μεταξύ 4 & 5, παρ’όλα αυτα, η πρώτη εργασία ήταν κυρίως διρευνητική, οπότε στρογυλοποιώ το 4,5 σε 5/5 :)

  2. Ηρώ Ζαχαρίδου

    Βασικά σαν επιχείρηση το είχα στο μυαλό μου.. και πως δυνητικά μέσω της εφαρμογής μεθόδων data mining θα απέδιδε και κέρδη για τα ιδρύματα (επιχορηγήσεις, δωρεές αποφοίτων κλπ..-κάτι βέβαια που δεν ανέφερα καθόλου).Πάντως σκόπιμα(και λανθασμένα απ’ ότι φαίνεται ) έβαλα την δεύτερη ερευνητική για να αποφύγω να έχω δύο από επιχειρήσεις..Next time..Ευχαριστώ για την στρογγυλοποίηση!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s